|
|
|
|
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Nr 8
w Tomaszowie Maz.
|
|
|
|
"Nie jest ważne abyś był leszy od innych, ważne jest, abyś był lepszy od samego siebie z dnia wczorajszego."
Mahatma Gandhi

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.wartoumiecwiecej.neostrada.pl


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

    Szkoła Podstawowa nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim uczestniczy w projekcie "Warto umieć więcej", który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

    Beneficjentem jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki. Koordynatorem projektu "Warto umieć więcej" jest Pni Ewa Błaszczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w Tomaszowie Mazowieckim.

    Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

    Okres realizacji projektu od dnia 1 września 2009 roku do dnia 31 sierpnia 2011 roku.

    W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia pozalekcyjne :
- dydaktyczno-wyrównawcze w wymiarze 5 godzin tygodniowo,
- logopedyczne w wymiarze 1 godzin tygodniowo,
- terapeutyczne w wymiarze 2 godzin tygodniowo,
- koła informatyczne w wymiarze 2 godzin tygodniowo,
- koła z języka niemieckiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo,
- koła matematyczne, przyrodnicze, ekologiczne w wymiarze 2 godzin tygodniowo,
- koła teatralne w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

    W 2009 roku z budżetu projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć na kwotę około 3.500,00 zł. Są to m.in. pomoce dydaktyczne na nośnikach DVD , CD i VIDEO, programy komputerowe i multimedialne oraz inne pomoce dydaktyczne.

    Szczegółowe dane ilustruje poniższa tabela .

ROK SZKOLNY 2010 / 2011


ROK SZKOLNY 2009 / 2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|"Ideały są jak gwiazdy. Nie można do nich dojść, ale można się nimi kierować."
George Bernard Show

Opiekun strony - Maciej Saktura