|
|
|
|
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Nr 8
w Tomaszowie Maz.
|
|
|
|
"Nie jest ważne abyś był leszy od innych, ważne jest, abyś był lepszy od samego siebie z dnia wczorajszego."
Mahatma Gandhi

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.kapitalludzkigim6.neostrada.pl


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

    Gimnazjum nr 8 w Zespole Szkół nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim uczestniczy
w projekcie "Wiedzieć więcej, patrzeć dalej", który jest realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

    Beneficjentem jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki. Koordynatorem projektu "Wiedzieć więcej, patrzeć dalej" jest Pani Jolanta Jabłońska – Dyrektor Gimnazjum nr 6
im. ks. Jana Twardowskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu od dnia 1 września 2009 roku do dnia 31 sierpnia 2011 roku.

    W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia pozalekcyjne:
- dydaktyczno-wyrównawcze w wymiarze 6 godzin tygodniowo,
- terapeutyczne w wymiarze 2 godzin tygodniowo,
- koła informatyczne w wymiarze 2 godzin tygodniowo,
- koła z języka niemieckiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo,
- koła matematyczne, geograficzne, biologiczne, fizyczno - chemiczne w wymiarze
4 godzin tygodniowo,
- koło historyczne w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

    W 2009 roku z budżetu projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć na kwotę około 3.000,00 zł. Są to m.in. pomoce dydaktyczne na nośnikach
DVD, CD i VIDEO, programy komputerowe i multimedialne oraz inne pomoce dydaktyczne.

    Lista nauczycieli Gimnazjum nr 8 biorących udział w projekcie
"Wiedzieć więcej, patrzeć dalej" w roku szkolnym 2009/2010.

ROK SZKOLNY 2010 / 2011


ROK SZKOLNY 2009 / 2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|"Ideały są jak gwiazdy. Nie można do nich dojść, ale można się nimi kierować."
George Bernard Show

Opiekun strony - Maciej Saktura